ĐH Đà Nẵng cho sinh viên nghỉ học tiếp đến hết ngày 26/44/09/2020 04:01:00 PM
Cùng với thông báo cho sinh viên nghỉ học tiếp đến ngày 26/4, ĐH Đà Nẵng nhắc nhở các sinh viên tình nguyện hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 chấp hành nghiêm các biện pháp an toàn y tế.

Sinh viên ĐH Đà Nẵng tình nguyện hỗ trợ công tác phòng, chống dịch chấp hành nghiêm các biện pháp an toàn y tế.

Ngày 9/4, ĐH Đà Nẵng thông báo tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học của sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19 đến hết ngày 26/4. Giảng viên, sinh viên, học viên, tình nguyện viên quốc tế tạm thời chưa quay trở lại Việt Nam cho đến khi có thông báo của nhà trường.

Trong thời gian chưa trở lại trường học, ĐH Đà Nẵng yêu cầu sinh viên, học viên thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo đúng tinh thần Chỉ đạo 16 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 31/3 vừa qua.

Đặc biệt, đối với sinh viên đăng ký tham gia tình nguyện hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Đà Nẵng, nhà trường yêu cầu các đơn vị quản lý nhắc nhở sinh viên chấp hành nghiêm các biện pháp an toàn y tế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, các đơn vị, trường thành viên ĐH Đà Nẵng được yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh triển khai kế hoạch dạy, học trực tuyến đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

Các trường thành viên ĐH Đà Nẵng triển khai dạy, học trực tuyến trong thời gian sinh viên chưa trở lại giảng đường vì tình hình dịch bệnh Covid-19

Giảng viên phải thông báo cho người học đề cương chi tiết, kế hoạch giảng dạy; khuyến khích giảng viên thiết kế học phần phát huy tính chủ động, tích cực, “lấy người học làm trung tâm”; hỗ trợ người học tương tác, thảo luận và phát triển các kỹ năng cần thiết.

Nguồn:https://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/dh-da-nang-cho-sinh-vien-nghi-hoc-tiep-den-het-ngay-264-20200409150440436.htm