Một quận ở Đà Nẵng có 3 cấp Phó Qui tắc đô thị nhưng vẫn... tuyển thêm9/06/2019 05:57:00 PM
Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng có 3 Đội Phó Đội Kiểm tra Qui tắc đô thị (Đội Kiểm tra QTĐT) nhưng Chủ tịch UBND quận này vẫn tuyển thêm người.

Ngày 6/9, Thanh tra TP Đà Nẵng cho biết, Chánh Thanh tra thành phố đã kí Thông báo số 650 ngày 4/9/2019 Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức tại UBND quận Hải Châu.

Đội Kiểm tra QTĐT quận Hải Châu. (Ảnh: Tiền Phong)

Theo kết luận này, năm 2017, UBND quận Hải Châu đã tuyển dụng và bổ nhiệm 1 viên chức giữ chức vụ Phó Đội trưởng Đội Kiểm tra QTĐT là ông Nguyễn Văn Khoa.

Tại thời điểm bổ nhiệm (tháng 3/2017) Đội Kiểm tra QTĐT đã có 3 cấp phó nhưng UBND quận bổ nhiệm thêm 1 cấp phó là không phù hợp với Đề án vị trí việc làm của đơn vị theo qui định tại Khoản 2, Điều 25 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

Ông Nguyễn Văn Khoa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Đội trưởng Đội Kiểm tra QTĐT có thời hạn 5 năm.

Ông Khoa được tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức giữ ngạch chuyên viên. Về hồ sơ bổ nhiệm của ông Nguyễn Văn Khoa chỉ có Thông báo số 146-TB/QU của Quận ủy Hải Châu là không đúng qui định tại Điều 6 Quyết định số 10103-QĐ/TU.

Năm 2018, UBND quận Hải Châu ban hành Quyết định chuyển công tác ông Nguyễn Văn Khoa- Phó Đội trưởng Đội Kiểm tra QTĐT đến nhân công tác tại BQL chợ Mới Hòa Thuận. Theo Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt, BQL chợ Mới Hòa Thuận số lượng cấp phó có 1 vị trí, tuy nhiên tại thời điểm thanh tra đơn vị có 2 cấp phó là không phù hợp theo qui định tại Khoản 2, Điều 25 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

Với việc tuyển dụng, bổ nhiệm sai như trên, Thanh tra TP Đà Nẵng đề nghị Chủ tịch quận Hải Châu họp kiểm điểm, chấn chỉnh đối với tập thể, cá nhân có liên quan.

Nguồn:https://vietnammoi.vn/mot-quan-o-da-nang-co-3-cap-pho-qui-tac-do-thi-nhung-van-tuyen-them-20190906173116893.htm